Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO online.Fitology.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego online.fitology.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis internetowy prowadzony jest przez MC Consulting Marta Czechowska z siedzibą we Wrocławiu 53-029, ul. Siostrzana 4/1, NIP 8942590201 zwanym dalej Usługodawcą.
 3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 4. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. Prawa autorskie do Serwisu w formie audiowizualnej wraz z materiałami dodatkowymi oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą w sposób wyłączny do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 7. Usługa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego osób korzystających z Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu w sposób naruszający prawa autorskie Usługodawcy, w tym poprzez powielanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, modyfikowanie lub pomijanie autorstwa Serwisu. Zezwolenie do użytku osobistego niekomercyjnego nie oznacza przeniesienia praw autorskich do Serwisu na Użytkownika. Wykorzystanie Serwisu w sposób naruszający prawa autorskie Usługodawcy skutkować będzie odpowiedzialnością odszkodowawczą Użytkownika.
 8. Serwis ma charakter jedynie rozrywkowy. Usługodawca ani osoby będące twórcami treści Serwisu nie biorą odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia ciała i konsekwencje wynikłe z korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Ćwiczenia fizyczne widoczne w poszczególnych Sesjach są ćwiczeniami poglądowymi, skierowanymi do szerokiego grona odbiorców i nie zostały przygotowane w oparciu o jego indywidualne potrzeby. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność i zgodnie z bieżącą wiedzą o swoim zdrowiu oraz ograniczeniach zdrowotnych.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. II. Definicje

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie fitology.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę. Usługodawca – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MC Consulting Marta Czechowska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Siostrzana 4/1, 53-029 Wrocław, NIP: 8942590201, REGON: 932945408; Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Serwisie; Usługi – usługi są świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.); Konto Użytkownika/Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik po zalogowaniu może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Dostęp – odpłatna Usługa, polegająca na udzieleniu Użytkownikowi czasowego dostępu do nagrań video treningów na różnych poziomach zaawansowania, dostępne po dokonaniu Subskrypcji. Subskrypcja to płatna - zgodnie z informacją zawartą w Serwisie - usługa umożliwiająca dostęp do wszystkich nagrań udostępnianych w ramach Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania; Rejestracja –utworzenie Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie przy użyciu formularza znajdującego się na stronie internetowej Serwisu; Sesja to nagranie video treningu na różnych poziomach zaawansowania, dostępne po dokonaniu Subskrypcji. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827); Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Regulamin – niniejszy dokument.

III. Zasady korzystania z serwisu

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość założenia Konta, Subskrypcji, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem z dostępem do Internetu, dostępem do poczty elektronicznej oraz aktualną przeglądarką internetową
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy
 5. Zarządzanie danymi, Subskrypcjami oraz kartami płatniczymi Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Użytkownika wymaga się zalogowania przy użyciu loginu i hasła.
 6. Utworzenie konta użytkownika dokonuje się poprzez Rejestrację. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Serwisu.
 7. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 8. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej.
 9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 10. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola, Użytkownik powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 11. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W tym celu Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 12. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych.
 13. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia.
 14. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika jest bezpłatna, jednak dostęp do pełnego zakresu usług Serwisu, w tym nagrań video treningów, następuje po dokonaniu płatnej Subskrypcji.
 15.  Subskrypcja jest Usługą odpłatną zawieraną na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia jej w każdym czasie z skutkiem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.
  
 16. Płatności za wybraną Subskrypcję Użytkownik dokonuje za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Serwisem.
 17. Aktywacja Subskrypcji następuje niezwłocznie po otrzymaniu od operatora płatności informacji o dokonaniu jej przez Użytkownika.
 18.   Sprzedaż w ramach Subskrypcji trwa od momentu zamówienia subskrypcji aż do momentu rozwiązania umowy w wyniku:
  

a) anulowania Subskrypcji przez Abonenta (Anulowania subskrypcji można dokonać w panelu użytkownika klikając przycisk „Anuluj subskrypcję”); b) braku środków na karcie płatniczej Klienta; c) braku otrzymania przez Serwis płatności w danym terminie; 18. Dokonanie płatności kartą płatniczą powoduje automatyczne zapisanie danych karty płatniczej w Koncie Użytkownika. 19. Czas ważności Subskrypcji liczony jest od momentu jej aktywacji i oznacza rozpoczęcie świadczenia Usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. 20. Dokonanie Subskrypcji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Użytkownika, iż został on poinformowany o tym, że ćwiczenia fizyczne widoczne w poszczególnych Sesjach są ćwiczeniami poglądowymi, skierowanymi do szerokiego grona odbiorców i nie zostały przygotowane w oparciu o jego indywidualne potrzeby, dlatego Użytkownik powinien wykonywać je na własną odpowiedzialność, w szczególności biorąc pod uwagę swój stan zdrowia oraz możliwości fizyczne. 21. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

IV. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Reklamacje można zgłaszać wypełniając Formularz Reklamacji (Załącznik nr 1) i wysyłając go na adres poczty elektronicznej: online@fitology.pl

V. Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Konsument w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez wypełnienie Formularza o prawie odstąpienia od umowy świadczenia usług (Załącznik nr 2) i przesłanie go na adres poczty elektronicznej online@fitology.pl. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym zawarta została Umowa o świadczenie Usług.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy serwis zwraca otrzymane płatności niezwłocznie a w każdym przypadku nie dalej niż 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

VI. Ochrona danych osobowych Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie. VII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami, czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi, korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem oraz szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 2. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej Serwisu oraz wysłana do Użytkowników na wskazany adres mailowy na 10 dni przed jego wejściem w życie.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego. Ewentualne wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług (informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług)

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować MC Consulting Marta Czechowska o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wypełniając Formularz (Załącznik nr2) i wysyłając go na adres poczty elektronicznej Serwisu: online@fitology.pl

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi płatnej zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli nie zażądali Państwo zakończenia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku usług płatnych zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

(ZAŁĄCZNIK Nr 1- Formularz reklamacji usługi)

MC Consulting Marta Czechowska ul. Siostrzana 4/1 53-029 Wrocław e-mail: online@fitology.pl ....................................., dnia .....................................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): ............................................................................................................. Adres konsumenta (-ów) .............................................................................................................

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną (należy wypełnić i odesłać na powyższy adres mailowy)

Niniejszym zawiadamiam, iż w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego online.fitology.pl, składam reklamację dotyczącą usługi: Nazwa usługi: ...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... Opis problemu: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Z poważaniem ……………………………………………………………

(ZAŁĄCZNIK Nr 2 - Formularz odstąpienia od Umowy)

MC Consulting Marta Czechowska ul. Siostrzana 4/1 53-029 Wrocław e-mail:online@fitology.pl ....................................., dnia .....................................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): .................................................................................................................... Adres konsumenta (-ów) ....................................................................................................................

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usługi (należy wypełnić i odesłać na powyższy adres mailowy tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi: Nazwa usługi: ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ...................................................................................................................................................................................

Z poważaniem